Informacje o Stypendiach Marszałka Województwa Pomorskiego

Przypominamy, że na stronie http://www.des.pomorskie.eu działają już elektroniczne generatory wniosków dotyczące stypendiów finansowanych z budżetu województwa pomorskiego oraz w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja”. W razie problemów z wygenerowaniem wniosku prosimy o kontakt ze szkołą do 9 lipca br.

Uczniowie szkoły podstawowej mogą ubiegać się o przyznanie Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego:

1.   finansowanego ze środków budżetu województwa pomorskiego – nabór wniosków do 31 lipca 2021 r. –  w przypadku ucznia, który w danym roku szkolnym pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego oraz:

1)    w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu międzynarodowym uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub

2)    w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu ponadwojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł finalisty lub laureata, lub

3)    w Konkursach, turniejach lub olimpiadach na szczeblu wojewódzkim uzyskał indywidualnie tytuł laureata oraz uzyskał średnią ocen co najmniej 5,4.

2.   finansowanego z projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” – nabór wniosków do 31 lipca 2021 r. – w przypadku ucznia, który spełni łącznie warunki:

1)    w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek, będzie pobierał naukę na terenie województwa pomorskiego;

2)    w roku szkolnym, na który składany jest Wniosek będzie uczniem VII lub VIII szkoły podstawowej lub szkoły ponadpodstawowej;

3)    w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen ze wszystkich przedmiotów (określoną na podstawie świadectwa ukończenia danej klasy lub szkoły) w VI, VII, VIII klasie szkoły podstawowej – co najmniej 5,5;

4)    w roku szkolnym poprzedzającym rok, na który składany jest Wniosek, uzyskał średnią ocen 6,0 z dwóch przedmiotów wybranych spośród przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych lub matematyki.

Zasady przyznawania stypendiów określają Regulaminy dostępne w załącznikach.

Warunkiem ubiegania się o Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego jest terminowe złożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego wniosku wypełnionego i wydrukowanego z wykorzystaniem Elektronicznego generatora wniosków (odrębnego dla każdego rodzaju stypendium).

Informacja o uruchomieniu naboru wniosków wraz z linkiem do Elektronicznego generatora wniosków upowszechniona zostanie na stronie internetowej Departamentu Edukacji i Sportu – www.des.pomorskie.eu oraz w BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Elektroniczne generatory wniosków dotyczące stypendiów finansowanych z budżetu województwa pomorskiego oraz w ramach projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja” zostaną uruchomione w drugiej połowie czerwca br.