Nowy regulamin korzystania z telefonów komórkowych

Załącznik nr 1

do uchwały Rady Pedagogicznej

Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

nr 2/III/2019-2020 z dnia 13 listopada 2019 r.

 

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego

 przez uczniów Szkoły Podstawowej w Dziemianach

 

 1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.
 3. Na terenie szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować telefon lub inne urządzenie elektroniczne.
 4. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, w tym także pozalekcyjnych, za wyjątkiem zajęć, na których wykorzystanie tych urządzeń przebiega zgodnie z intencją i pod kontrolą prowadzącego zajęcia.
 5. Obowiązuje zakaz korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych na przerwach oraz podczas całego pobytu w szkole, w tym również przed i po zakończeniu zajęć.
 6. Każde ujawnienie telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego traktuje się jako korzystanie z niego.
 7. W wyjątkowych sytuacjach uczeń, za zgodą nauczyciela i w jego obecności, może skorzystać z telefonu komórkowego. W czasie godzin lekcyjnych kontakt z dzieckiem jest możliwy poprzez sekretariat szkoły.
 8. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych na warunkach ustalonych przez kierownika wycieczki oraz za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt.
 9. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wyjazdu na zawody sportowe i inne konkursy na warunkach ustalonych przez opiekuna uczniów oraz za zgodą rodziców, który ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt.
 10. Robienie zdjęć oraz nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innego urządzenia elektronicznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby fotografowanej lub nagrywanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.
 11. Obowiązuje zakaz zamieszczania w sieci, w tym także w serwisach społecznościowych i różnego rodzaju komunikatorach, materiałów naruszających prywatność i godność innych osób.
 12. Obowiązuje zakaz zamieszczania w sieci materiałów, które przedstawiałyby szkołę lub osoby z nią związane w sposób wulgarny lub które miałyby cechy mowy nienawiści czy fałszywych treści (fake news).
 13. Obowiązuje zakaz nękania telefonami lub sms-ami o treści agresywnej lub powodującymi krzywdę innych osób.
 14. Obowiązuje zakaz posiadania, udostępniania i przesyłania za pomocą telefonu lub innych urządzeń treści zawierających elementy przemocy, pornografii lub inne nielegalne treści.
 15. Obowiązuje zakaz ładowania telefonów komórkowych na terenie szkoły.

 

Konsekwencje za nieprzestrzeganie regulaminu:

 

 1. W przypadku wykorzystania telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego niezgodnie z niniejszym regulaminem uczeń otrzymuje punkty ujemne przewidziane w punktowym systemem oceniania zachowania obowiązującym w szkole.
 2. Trzykrotne naruszenie zasad regulaminu skutkuje miesięcznym zakazem przynoszenia do szkoły telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego.
 3. Naruszenie zakazu przynoszenia do szkoły telefonu komórkowego lub innego urządzenia elektronicznego skutkuje obniżeniem oceny z zachowania o jeden stopień.
 4. Notoryczne łamanie powyższych zasad powoduje udzielenie nagany dyrektora i obniżenie zachowania do nieodpowiedniego.
 5. Jeżeli uczeń dopuszcza się działań o charakterze cyberprzemocy, wychowawca klasy wzywa również rodziców, a jeśli to konieczne – powiadamia odpowiednie organy lub odpowiednie służby.

 

REGULAMIN OBOWIĄZUJE OD DNIA 23 LISTOPADA 2019 r.

Uzgodniono z Radą Rodziców Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach w dniu 10.10.2019 r.