OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY DZIEMIANY

Ogłaszam rozpoczęcie naboru kandydatur do konkursu Nagród Wójta Gminy Dziemiany za rok szkolny 2020/2021, uczniom za wybitne wyniki w nauce i na olimpiadach wiedzy oraz sportowcom za znaczące sukcesy na szczeblach gminy, powiatu, województwa, kraju bądź we współzawodnictwie międzynarodowym.

Zgłoszenia należy kierować na adres: Urząd Gminy, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany, pok. 24. do dnia 22.06.2021 r. (wtorek) do godz. 13:00

Wójt Gminy zwraca się z prośbą do mieszkańców Gminy Dziemiany, szczególnie tych, którzy na jej terenie zaangażowani są w działalność sportową lub edukacyjną o skorzystanie  z możliwości wskazywania propozycji kandydatów do konkursu poprzez radnych – członków Komisji Kultury Sportu i Promocji.

Ogłoszenie laureatów w przypadku nagrodzonych uczniów odbędzie się w ich szkołach podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego, natomiast pozostałych laureatów podczas obchodów Dni Dziemian.

Regulamin przyznawania

Nagród Wójta Gminy Dziemiany

za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji i sportu

  1. Nagrodę przyznaje się :

a) uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, dla których Gmina Dziemiany jest organem prowadzącym za wybitne wyniki w nauce bądź na olimpiadach wiedzy,

b) sportowcom – osobom lub zespołom sportowym, które osiągnęły znaczący sukces sportowy, bez względu na kategorię wiekową i dyscyplinę.

  1. Kandydatów do nagrody zgłaszać mogą :

a) Wójt Gminy

b) Dyrektorzy szkół

c) Komisja Kultury, Sportu i Promocji

d) Kluby i Stowarzyszenia Sportowe.

  1. Zgłoszenia

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać dane personalne ucznia lub zawodnika (zawodników – w przypadku wniosku o nagrodę zespołową), którzy nie posiadają licencji zawodnika. Przedstawiając krótką charakterystykę osiągnięć wraz z dokumentacją potwierdzoną za zgodność z oryginałem oraz uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody.

Do zgłoszenia należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych (w załączniku).

Zgłoszenia należy kierować na adres : Urząd Gminy, ul. 8 Marca 3, 83-425 Dziemiany

  1. Kapituła nagrody:

Wójt Gminy powołuje Kapitułę Nagrody, w której skład wchodzą:

a) radny Rady Gminy – przedstawiciel Komisji Kultury, Sportu i Promocji jako przewodniczący,

b) przedstawiciel Urzędu Gminy zajmujący się sprawami oświaty,

c) przedstawiciel Uczniowskich Klubów Sportowych

  1. Nagrody:

a) Nagrody pieniężne w dziedzinie edukacji przyznaje się uczniom za wybitne wyniki w nauce lub na olimpiadach wiedzy w danym roku szkolnym.

b) W dziedzinie sportu nagrody pieniężne mogą być indywidualne lub zespołowe.

Ustala się trzystopniowe nagrody pieniężne:

– nagrody pierwszego stopnia mogą być przyznawane za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w skali ogólnopolskiej,

– nagrody drugiego stopnia mogą być przyznawane za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym w skali wojewódzkiej lub powiatowej,

– nagrody trzeciego stopnia mogą być przyznawane za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie krajowym w skali Gminy Dziemiany.

6. Osobom, którym nie zostały przyznane nagrody pieniężne mogą zostać przyznane wyróżnienia w formie dyplomów, plakietek lub pucharów.

7. W jednym roku zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę lub wyróżnienie
w danej dziedzinie.

8. Ilość i wysokość przyznawanych nagród pieniężnych i wyróżnień ograniczona jest wysokością środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Gminy Dziemiany na realizację tego zadania w danym roku budżetowym.

9. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości nagrody podejmuje Wójt Gminy Dziemiany w oparciu o możliwości budżetu gminy.

10. Nagrody i wyróżnienia wręcza Wójt Gminy lub upoważniona przez niego osoba
w czasie Sesji Rady Gminy lub innych ważnych uroczystości gminnych lub sportowych.

11. Informacje o przyznanych nagrodach lub wyróżnieniach podaje się do publicznej wiadomości.

Leszek Pobłocki

/-/Wójt Gminy Dziemiany

Załączniki