Ważna informacja dotycząca ubezpieczenia NNW dzieci i uczniów

Szanowni Rodzice uczniów i dzieci uczęszczających do Zespołu Kształcenia i Wychowania w Dziemianach

zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców.

W związku z powyższym konieczna jest zmiana dotychczasowego systemu ubezpieczania uczniów i dzieci.

Ułatwiając Państwu decyzję dyrekcja zespołu proponuje wszystkim rodzicom w dniu 2 września 2019 roku wyrażenie opinii (w formie ankiety) w sprawie sposobu ubezpieczenia uczniów i dzieci na rok szkolny 2019/2020.

Po konsultacjach proponujemy Państwu dobrowolną ofertę firmy PZU S.A., suma ubezpieczenia NNW Edukacja wynosi 15.000,00 zł, a jednorazowa składka za 1 osobę ubezpieczaną ma wynieść – 29,66 zł. Szczegóły polisy do wglądu w sekretariacie ZKiW.

Każdy rodzic ma oczywiście prawo indywidualnego wyboru ubezpieczyciela, wariantu, sumy ubezpieczenia, wysokości składki i zawarcia umowy ubezpieczenia dla swojego dziecka.

Uwaga: Ochrona ubezpieczeniowa zaproponowana przez ZKiW rozpocznie się od dnia następnego po przystąpieniu do ubezpieczenia i będzie obowiązywała przez 12 miesięcy.

Ubezpieczenie NNW szkolne jest ubezpieczeniem dobrowolnym, można mieć kilka polis NNW. W razie wypadku ubezpieczony otrzyma świadczenie z każdej polisy.