Wojewódzki Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Szkoła Podstawowa w Dziemianach otrzymała Wojewódzki Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”. Dzięki staraniom dyrekcji, nauczycieli, uczniów i rodziców otrzymaliśmy ten tytuł, który jest symbolem naszych wieloletnich działań w zakresie promocji zdrowia wśród młodych ludzi. Certyfikaty otrzymały szkoły wyróżniające się systematycznymi i ciągłymi działaniami w tym zakresie.

Priorytetem w naszej szkole były zawsze działania mające na celu kształtowanie postaw sprzyjających zdrowiu. Idea Szkoły Promującej Zdrowie stała się, więc ważnym elementem programu pracy dydaktyczno -wychowawczej. Od najmłodszych lat kształcimy i utrwalamy nawyki prozdrowotne, uczymy odpowiedzialności za własne zdrowie. Podejmujemy działania dla poprawy zdrowia i samopoczucia całej społeczności lokalnej. Aby otrzymać certyfikat musimy prowadzić ewaluacje naszych działań i planować jak rozwiązać problem priorytetowy w kolejnym roku szkolnym. Koordynatorem SzPZ w Szkole Podstawowej jest Pani Karolina Skwierawska-Bruska. Nasza autoewaluacja dla standardu drugiego i trzeciego jest dostępna w pliku poniżej, oraz prezentacja o dobrych praktykach w naszej szkole. Przypomnijmy jeszcze idee SzPZ:

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE
Jest to miejsce, w którym członkowie społeczności szkolnej – pracownicy i uczniowie: podejmują starania,  aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć
i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

JAKIE SĄ GŁÓWNE CECHY SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE?
1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.
2. Etos zdrowia w szkole – troska o dobre samopoczucie uczniów i wszystkich pracowników szkoły;
3. Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

JAKIE SĄ CELE SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE?
Nadrzędnym celem  jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.
Aby to osiągnąć społeczność szkolna stara się kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej, zachęca do zdrowego stylu życia oraz stwarza uczniom i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów, umożliwia uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnia w nich poczucie własnej wartości, zapewnia sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki, włącza edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły
z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego, włącza do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.

PRAGNIEMY, ABY NASZA SZKOŁA BYŁA:
-miejscem, w który panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady współpracy,
-miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia,
-miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć,

W TWORZENIU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE WSPÓŁUCZESTNICZĄ:
uczniowie, nauczyciele, rodzice, inni pracownicy szkoły, inne osoby ze społeczności lokalnej.

Załączniki